Ghid privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2020

Nr. 8561/03.06.2020

 

Având în vedere situația creată de pandemia Covid-19 și:

 • O.M. nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
 • Art. 91 din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master, de doctorat, studii de conversie profesională, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2020-2021 (R-05-12) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
 • Propunerile online făcute de personalul academic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Consultarea conducerii celor cinci facultăți din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a elaborat prezentul Ghid.

Aceste prevederi sunt aplicabile în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților didactice față în față.

ART 1. (1) În perioada pandemiei Covid-19, admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și master universitar se vor desfășura numai online, la toate programele de studii ale celor cinci facultăți;

(2) Pentru admiterea on-line se va utiliza o platformă specială (www.admitere.ub.ro, sau altă platformă acreditată în acest scop) ;

(3) Sesiunile de admitere la nivelul ciclurilor de studii universitare de licență și master universitar, atât iulie, cât și septembrie, se vor desfășura după calendarul propus inițial și aprobat de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

ART 2. (1) Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă întreaga responsabilitate referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului până la începerea anului universitar 2020-2021, dacă sunt înmatriculați la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

(2) Candidații care nu dispun de mijloacele tehnice necesare pentru a se înscrie online pot veni în  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău la sediul facultății unde se află programul de studii pentru care vor să opteze, fiind dirijați către o sală dotată cu mijloacele tehnice necesare înscrierii online. Accesul în sală va respecta toate măsurile impuse de pandemia Covid-19. Organizarea sălii va fi realizată de fiecare facultate în parte.

(3) Toți candidații înscriși pe platformă, trebuie să depună adeverință medicală eliberată de medicul de familie, scanată, în care să se precizeze că respectivul candidat „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice și boli infectocontagioase”;

(4) Pentru candidații înscriși pe platforma specială (www.admitere.ub.ro, sau altă platformă acreditată în acest scop) pentru Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, în adeverința medicală eliberată de medicul de familie, ce se va încărca pe platformă, scanată, trebuie să se precizeze: „nu este în evidentă cu afecțiuni neuropsihice, boli cronice, infectocontagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”.

ART 3. (1) toate facultățile din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău vor susține concursul de admitere online cu două probe;

(2) Facultățile de Inginerie, Științe și Științe economice vor susține concursul de admitere online cu următoarele probe:

 • proba 1 - Eseu motivațional notat cu Admis/Respins;
 • proba 2 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.

La medii egale, candidații vor fi departajați după cum urmează, în ordinea: nota la proba 1, nota la proba 2 a examenului de Bacalaureat, respectiv media finală a anilor de liceu;

(3) Facultatea de Litere va forma media de admitere pe baza a două probe, după cum urmează:

 • pentru programele de studii din domeniul Limbă și literatură:
 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media la limba străină aleasă pentru înscriere (Engleză sau Franceză) din anii de liceu;

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Engleză sau Franceză, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului)

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la limba străină aleasă pentru înscriere (Engleză sau Franceză) din anii de liceu.

La medii egale, candidații vor fi departajați după cum urmează, în ordinea: media la limba străină aleasă pentru înscriere (Engleză sau Franceză), a clasei a IX-a, a clasei a X-a, , a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii;

 • pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar:
 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media unei discipline socio-umane: logică, psihologie, economie și denumiri echivalente, educație antreprenorială, sociologie, filozofie, geografie-istorie, cultură civică, estetică, igienă și denumiri echivalente, studii sociale etc. Nu se poate lua în considerare media de la disciplina limbă străină sau educație fizică.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina socio-umană aleasă pentru înscriere.

La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina socio-umană aleasă, media finală a anilor de liceu;

 • pentru programul de studii din domeniul Științe ale comunicării:

Aceeași metodologie descrisă la Art.3, alin.(2);

(4). Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății va forma media de admitere pe baza a două probe, după cum urmează:

 • pentru programele de studii Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică și Kinetoterapie și motricitate specială, din domeniul fundamental Știința sportului și educației fizice:
 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului);

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă.

La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii;

 • pentru programul de studii Terapie ocupațională din domeniul fundamental Științe sociale:
 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media unei discipline la alegere: Psihologie sau Limba română;

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina aleasă.

La medii egale, candidații vor fi departajați după media la disciplina aleasă, iar dacă egalitatea se păstrează, după probele examenului de bacalaureat, în ordinea: proba 1, proba 2, respectiv media finală a anilor de liceu.

ART 4. Pentru studiile universitare de master  toate facultățile din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău vor susține concursul de admitere, online, pe o platforma specială (www.admitere.ub.ro, sau altă platformă acreditată în acest scop) cu două probe;

 • proba 1 - Eseu motivațional notat cu Admis/Respins;
 • proba 2 - Media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz.

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente.

La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după cum urmează: nota la proba 1, respectiv nota la proba 2 a examenului de finalizare a studiilor de licență sau echivalente - după caz, respectiv după media anului I de studii, media anului II de studii.

ART 5.   Confirmarea locului, atât la studii de licență cât și la studii de master universitar, se face prin semnarea contractului de studii de către candidat. Facultățile vor transmite online candidaților declarați „admis” contractul de studii. Candidatul va completa contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul facultății unde a fost declarat admis. Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

ART 6.   Pentru calendarul admiterii, particularități specifice etc., toate facultățile vor modifica anexele la Regulamentul R-05-12 în concordanță cu prezentul ghid.

ART 7.   Pentru toate facultățile, taxa de înscriere la concursul de admitere online este de 120 Lei/ dosar, iar pentru confirmare 50 Lei/ dosar.

 

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul ghid completează și modifică Regulamentul de admitere  R-05-12.

Ediția 1, revizia 1 a prezentului ghid a fost aprobată în Senatul universitar.